Regulamin konkursu

„Napraw! Nie wyrzucaj.”

zwany dalej Regulaminem

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Napraw! Nie wyrzucaj.”, zwanym dalej „Konkursem” jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063436, przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6250009241, REGON 272530098, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator realizuje konkurs we współpracy z Kava Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dyrekcyjna 10/3, 40-013 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 619192, zwaną dalej „Agencją”. 

2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu („Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez realizację czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.

5. Konkurs przeprowadzony będzie on-line, za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem https://napraw.wd40.pl/w dalszej części Regulaminu zwanej https://napraw.wd40.pl/

 

§ 2 Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 00:00 i zakończy w dniu 31.03.2024 r. o godzinie 23:59.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, a także najbliższych członków rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także na podstawie innych umów cywilnoprawnych w Amtra Sp. z o.o.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnika stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://napraw.wd40.pl/ potwierdza zamiar wzięcia udziału w konkursie wybierając przycisk „WEŹ UDZIAŁ”, a następnie „WGRAJ ZGŁOSZENIE”. W tym miejscu Uczestnik podaje adres e-mail oraz wypełnia formularz, w którym podaje swoje imię oraz potwierdza:

-        akceptację oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu;

-        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

-        dobrowolne podanie danych osobowych oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

-        wyrażenie zgody na zapis do Newslettera i zawarcie umowy, o której mowa w pkt 6 poniżej.

3. Za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora formularza zgłoszeniowego Uczestnik przesyła pracę konkursową.

4. Organizator nie ogranicza liczby przesłanych prac konkursowych. Uczestnik może przesłać jedną lub więcej prac konkursowych według własnego wyboru. Zabrania się przesyłania zgłoszeń przez zespoły lub grupy Uczestników.

5. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Wszystkie opublikowane zdjęcia oraz video dostępne będą w galerii na stronie internetowej Organizatora. Organizator uprawniony jest do wykorzystania materiałów bez ograniczenia dla celów promocyjnych i marketingowych oraz w innej formie według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami § 9.

6. Z chwilą wyrażenia zgody na zapis do newslettera zawarta zostaje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowa o dostarczanie Newslettera. Zapisując się do newslettera Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Zapisując się do newslettera Klient otrzyma: informacje marketingowe.  Organizator informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyłączne prawo do określania częstotliwości dostarczania oraz treści newslettera przysługuje Organizatorowi. Newsletter przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika. Uczestnik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik zobowiązany jest złożyć Organizatorowi stosowne oświadczenie, poprzez przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail: konkurswd40@amtra.pl .

 

§ 4 Przebieg konkursu

1. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://napraw.wd40.pl/

2. Uczestnik uzyskuje możliwość przesłania pracy lub prac konkursowych, po akceptacji i wyrażeniu zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Uczestnik potwierdza udział w Konkursie w sposób opisany w § 3 ust. 2 i 3.

3. Zadaniem Uczestnika (praca konkursowa) jest wykonanie krótkiego filmu video lub zdjęć demonstrujących renowację, z utrwalonym na zdjęciu lub filmie zastosowaniem dowolnego produktu z serii WD-40 wraz z dokładnym opisem. Tematyka pracy konkursowej to renowacje, przekształcenie niesprawnego sprzętu – drugie życie rzeczy, naprawy przedłużające żywotność elementów wyposażenia lub przedmiotów.

4. Filmy video nie muszą zawierać wizerunku Uczestnika ani jego głosu. Organizator nie wymaga profesjonalnej edycji materiałów video/zdjęć zgłoszonych jako praca konkursowa.

5. Praca konkursowa nie może przedstawiać wizerunku małoletnich do 18 roku życia, a także zwierząt. Jeżeli w treści przesłanych video lub zdjęć utrwalony został wizerunek innych osób trzecich albo osoba trzecia uczestniczyła w innej formie w przygotowaniu pracy konkursowej, Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania stosownych zgód tych osób na wykorzystanie wizerunku, co najmniej w zakresie niezbędnym do realizacji celów Organizatora opisanych w treści niniejszego Regulaminu. Zgoda powinna obejmować również nieodwołalne zrzeczenie się takiej osoby wszelkich praw i roszczeń wynikających z udziału w realizacji pracy konkursowej oraz przekazaniu pracy Organizatorowi dla celów uczestnictwa w konkursie. Uczestnik zobowiązany jest ww. zgody pozyskać na piśmie oraz przedłożyć Organizatorowi na każde żądanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw do wizerunku lub innych prawnie chronionych interesów tych osób.

6. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa stanowi wyraz jego twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a także uprawniony jest do przeniesienia własności pracy konkursowej na rzecz Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim oryginalność pomysłu przedstawienia zastosowania produktu z serii WD-40. Jakość materiału, jego obróbka i edycja pozostaje drugorzędna.

8. Po zakończeniu trwania Konkursu, Komisja Konkursowa, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wytypuje 11 Laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody.

9. Wytypowanie laureatów uprawnionych do otrzymania Nagród Głównych nastąpi do 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.  Od momentu wytypowania Laureatów Nagród Głównych zgodnie ze zdaniem poprzednim, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody Głównej poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika.

10. Wytypowany Laureat (Nagród Głównych jak i Nagród Dodatkowych) zobowiązany jest w terminie 24 h od momentu wysłania do niego wiadomości, o której mowa w ust. poprzedzającym, przekazać Organizatorowi w wiadomości zwrotnej e-mail adres zamieszkania, numer telefonu, pesel, które umożliwią przekazania nagrody, a w przypadku Nagród Głównych również kompletne dane rachunku bankowego (numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego), w celu realizacji dyspozycji płatności nagrody pieniężnej. Brak odpowiedzi Laureata w powyższym terminie oznacza rezygnację z Nagrody. W tym wypadku Organizator ponownie wyłoni Laureatów, zgodnie z postanowieniami ust. 8 – 9.

 

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne (Nagrody Główne) w wysokości:

a. I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 10.000, 00 zł;

b. II – XI miejsce - nagroda pieniężna o wartości 1.000, 00 zł;

2. Organizator przewiduje ponadto Nagrody Dodatkowe w postaci 8 voucherów Allegro o wartości 300,00 zł każdy, które zostaną przyznane Laureatom w następujących terminach: 12.02, 19.02, 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 oraz 1.04. Nagrody Dodatkowe przyznawane zostaną w każdym tygodniu trwania Konkursu (1 Nagroda Dodatkowa w każdym tygodniu), począwszy od 12.02.2024 r. Jeżeli w tygodniu poprzedzającym przyznanie Nagrody Dodatkowej nie zostaną przesłana nowe Prace Konkursowe, Nagroda Dodatkowa przewidziana do przekazania przepada i nie przechodzi na kolejny tydzień. Otrzymanie Nagrody Dodatkowej nie wyklucza z możliwości wygrania Nagrody Głównej.

3. Laureat może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną.

4. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator z tego tytułu przyznaje każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, określone w § 7 ust. 2, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

5. Nagrody Główne zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Podanie nieprawidłowego numeru rachunku, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość przekazania Nagrody Głównej lub Dodatkowej skutkują utratą prawa do Nagrody.

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich oraz rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Głównej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał najwyższą ocenę pracy konkursowej.

7. Organizator zastrzega, iż może uzależnić przyznanie Nagrody od uprzedniego przedstawienia dowodu uzyskania zgód, o których mowa w § 4 ust. 5.

8. Wszelkie koszty związane z przekazaniem Nagrody pokrywa Organizator.

9. Uczestnik przesyłając pracę konkursową oraz akceptując Regulamin wyraża nieodwołalną zgodę na opublikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej https://wd40.pl i https://napraw.wd40.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych, w szczególności: WD40 Original Poland na profilu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/OriginalWD40.Poland Instagramie: https://www.instagram.com/originalwd40poland/ oraz YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWe-Q0mQgRWYvlQLunsxOFw.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięciu prac konkursowych Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu, a w szczególności Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym wprowadzili treści niedopuszczalne, niewłaściwe, naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności wulgaryzmy, sformułowania obraźliwe).

2. Wszystkie treści udostępniane Organizatorowi przez Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a także treść prac konkursowych muszą być wyłącznym i oryginalnym przejawem twórczości Uczestnika oraz dotyczyć tematu konkursu. Treści te nie mogą:

a. pochodzić w całości lub w części, z jakiegokolwiek innego źródła;

b. naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do prywatności, praw autorskich, praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów;

c. naruszać dóbr osobistych osób trzecich;

d. zawierać utworów muzycznych, ścieżek dźwiękowych, materiałów video oraz zdjęć stworzonych przez osoby trzecie, co do których Uczestnik nie posiada prawa do wykorzystania oraz przekazania Zamawiającemu dla celów opisanych w nin. Regulaminie (§ 9). W przypadku wykorzystania utworów muzycznych, ścieżek dźwiękowych lub innych materiałów objętych prawami autorskimi Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wraz z pracą konkursową oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do utworu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załacznik nr 1 do Regulaminu. 

e. pozostawać nieodpowiednie, budzące sprzeciw i/lub nienadające się do publikacji (np. nie mogą zawierać obrazów pornograficznych, nagości, przemocy, nieprzyzwoitych elementów i/lub mowy nienawiści);

f. ubliżać Organizatorowi, jego produktom ani w inny sposób negatywnie wpływać na dobre imię i renomę Organizatora;

g. nie mogą zachęcać do spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, zachowań agresywnych i/lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności;

h. nie mogą przedstawiać i/lub promować produktów konkurencyjnych dla firmy WD-40;

i. nie mogą przedstawiać wizerunku małoletnich do 18 roku życia.

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu korespondencji e-mail. Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

4. Wyłączne prawo do wyboru członków i powołania Komisji Konkursowej należy do Organizatora. Komisja dokona oceny prac konkursowych oraz na tej podstawie sporządzi ranking, który wyłoni 11Laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody. Ocena prac konkursowych należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej i nie wymaga uzasadnienia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy połączenia (transmisji danych), w szczególności spowodowane niezależną od Organizatora awarią systemów teleinformatycznych, sieci lub systemu zasilania, wpływające na niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zgłoszenia do Konkursu, a także problemy z jego przebiegiem i ukończeniem.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88) – dalej „RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec oraz WD-40 Company Ltd, 252 Upper Third St, Milton Keynes MK9 1DZ, Wielka Brytania (dalej wspólnie jako „Administrator”)..

2. Potwierdzając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika obejmujących imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres e-mail, adres zamieszkania (doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) oraz numer telefonu, pesel.

3. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 2 wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przesyłania Newslettera, a także rozpatrzenia reklamacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dane będą także przetwarzane dla celów podatkowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnie otrzymania Nagrody.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres 10 lat, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne.

8. Administrator, o którym mowa w ust. 1 może powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji podatkowej, a także podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym Agencji. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być także firmy dostarczające narzędzia do automatycznego przesyłana powiadomień e-mail oraz podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi platform służących do przeprowadzenia Konkursu. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników zawierając każdorazowo stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża nieodwołalną zgodę na nieograniczone wykorzystanie pracy konkursowej według potrzeb Organizatora oraz udostępnionych Organizatorowi danych osób utrwalonych w filmach/zdjęciach stanowiących prace konkursowe. Zgoda powyższa pozostaje nieograniczona terytorialnie oraz czasowo, a Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

10. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 6 należy skontaktować się z Administratorem listownie na adres wskazany w ust. 1 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres konkurswd40@amtra.pl

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane: (1) pisemnie na adres Organizatora Amtra Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec lub (2) w formie wiadomości elektronicznej e-mail konkurswd40@amtra.pl, w terminie do 14 dni, liczonych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz uzasadnienie przyczyn reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem przesyłki pocztowej reklamujący powinien podać dodatkowo dokładny adres zamieszkania, pod który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację.

3. Termin złożenia reklamacji uznaje się za zachowany, jeżeli Organizator przed upływem terminu otrzyma odpowiednio wiadomość e-mail lub przesyłkę listowną zawierającą treść reklamacji.

4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 9 Prawa autorskie

1. Z chwilą przekazania Organizatorowi prac konkursowych, za pośrednictwem strony internetowej https://napraw.wd40.plUczestnik przenosi na Organizatora – w zamian za prawo udziału w konkursie i możliwość otrzymania nagrody oraz bez dodatkowego wynagrodzenia – pełne majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez Uczestnika i utrwalonych w formie pracy konkursowej – zwanych dalej jako całość „utworem”.

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na wszystkich znanych w chwili udostępnienia niniejszego regulaminu polach eksploatacji, w szczególności:

a. wprowadzania w wersji cyfrowej do pamięci komputera i innych nośników elektronicznych i wykorzystywania w dowolny sposób przez Organizatora;

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, graficzną, fotograficzną, plastyczną, multimedialną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i informatyczną;

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wykorzystywanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej, wprowadzanie w całości lub w części do baz danych, wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie;

e. nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą;

f. wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju mediach;

g. udostępniania utworów do wykorzystania instytucjom i osobom trzecim w ramach potrzeb Organizatora.

3. W razie wątpliwości Uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, iż przeniesione zostały prawa autorskie na każdym z osobna i wszystkich łącznie polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

4. Uczestnik wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez ograniczeń, wszelkich zmian w Utworach, zarówno osobiście jak i przez osoby trzecie działające na zlecenie Organizatora. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Uczestnika na korzystanie oraz na rozporządzanie dalszymi opracowaniami. Uczestnik zrzeka się możliwości cofnięcia ww. zgody.

5. Uczestnik przenosi bezterminowo na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów utrwalonych i przekazanych w formie pracy konkursowej.

6. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu dokonania naruszeń praw autorskich w związku z utrwaleniem i przekazaniem pracy konkursowej Organizatorowi, a także późniejszej jej wykorzystania zgodnie z potrzebami Organizatora. W szczególności uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za prawdziwość złożonego oświadczenia o posiadaniu prawa do wykorzystania muzyki w treści pracy konkursowej.

7. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do sądu z roszczeniami dot. naruszenia praw autorskich przeciwko Organizatorowi lub podmiotom wykorzystującym prace konkursowe z upoważnienia lub na zlecenie Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie prawomocnie zasądzone roszczenia (główne oraz uboczne), jak również wszelkie związane z tym koszty. Organizator zobowiązuje się zawiadomić Uczestnika o każdym przypadku skierowania przeciwko niemu roszczeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z pracą konkursową.

8. Organizator ma prawo rozpowszechniać zdjęcia lub filmy stanowiące prace konkursowe bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

9. Jeżeli zapisy nin. paragrafu okażą się niewystarczające do wykorzystania prac konkursowych zgodnie z potrzebami Organizatora lub podmiotów działających z jego upoważnienia lub na jego zlecenie, Uczestnik zgadza się sporządzić wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane do zabezpieczenia i skutecznej realizacji uprawień Organizatora.

10. Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w kwocie 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku złożenia oświadczenia (Załącznik nr 1), które nie polega na prawdzie tj. w sytuacji gdy pomimo złożenia oświadczenia Uczestnik nie posiada praw do utworów lub innych zamieszczonych w pracy konkursowej treści, co najmniej w zakresie niezbędnym do przeniesienia prawa własności pracy konkursowej na rzecz Organizatora dla celów jej późniejszego wykorzystania przez Organizatora zgodnie z postanowieniami nin. Regulaminu

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej https://napraw.wd40.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Zagadnienia nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, a wszelkie decyzje ws. Regulaminu Konkursu podjęte przez Organizatora są nieodwołalne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu na stronie internetowej wd40.pl, w szczególności w zakresie terminów i warunków przekazania nagród Laureatom.

5. W kwestiach spornych prawo interpretacji Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurswd40@amtra.pl.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:
 Nr 1 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO UTWORU

 

 

 

"Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Napraw! Nie wyrzucaj.”

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO UTWORU

 

Ja niżej podpisany/a ____________________(imię)____________________(nazwisko) zamieszkały/a pod adresem ____________________________________________________________(ulica, numer)_________________________________ (kod pocztowy, miasto) oświadczam, iż dysponuję prawem do wykorzystania w pracy konkursowej następujących utworów:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jednocześnie oświadczam, iż przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej zawierającej ww. utwory oraz jej wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu „Napraw! Nie wyrzucaj.” nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Oświadczam jednocześnie, iż znana jest mi treść  § 9 ust. 10 Regulaminu, w brzmieniu:

„Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w kwocie 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku złożenia oświadczenia (Załącznik nr 1), które nie polega na prawdzie tj. w sytuacji gdy pomimo złożenia oświadczenia Uczestnik nie posiada praw do utworów lub innych zamieszczonych w pracy konkursowej treści, co najmniej w zakresie niezbędnym do przeniesienia prawa własności pracy konkursowej na rzecz Organizatora dla celów jej późniejszego wykorzystania przez Organizatora zgodnie z postanowieniami nin. Regulaminu.”

 

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(czytelny podpis)

 

Kontakt

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec

© 2024 WD-40 Company. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się 👋

---------- Lub ----------

Zapomniałeś hasła?

Potrzebujesz konta? Zarejestruj się za darmo.

Zapomniałeś hasła?

Nie ma problemu. Wprowadź swój adres e-mail poniżej, a my wyślemy Ci link do jego zresetowania.

Anuluj

Utwórz konto

Anuluj